Adatkezelési

Tájékoztató

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

Telefon:

 +36 20 204 5000

e-mail postafiók:

 info@redlemon.hu

Postai levelezési cím:

1137 Budapest, Vígszínház utca 5

 

 

1. Az adatkezelőről

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezeléseket érintően adatkezelő:
Red Lemon Media Group Kft.
Székhelye: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5.
Cégjegyzékszáma: 01-09-937773
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 22658814-2-41
(a továbbiakban: „Red Lemon”)

 

Társaságunk, a Red Lemon Media Group Kft. számára kiemelt jelentőséggel bír a személyes adatok kezelésének jogszerűsége, a személyes adatok védelmének biztosítása. Jelen tájékoztató célja, hogy a velünk kapcsolatba lépő személyek, üzleti partnereink, szolgáltatásaink iránt érdeklődők megismerhessék, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk róluk, azt hogyan kezeljük, illetve, hogy milyen jogok illetik meg őket.

Személyes adatokat társaságunk kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben, módon és ideig, a jogszabályi előírásokkal összhangban kezel. Az adatok biztonsága érdekében a szükséges adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedések magas színvonalát biztosítjuk.

 

Az adatkezelés részleteit érintően kérjük, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót.

 

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

II. ADATKEZELÉSEINK

 1. MÉDIA KAPCSOLATI ADATBÁZIS

Média kapcsolattartó alatt a következő személyeket értjük: újságírók, fotósok (alkalmazott vagy szabadúszó), kiadók, szerkesztőségek, produkciós stábok szakmai alkalmazottai, influencerek, bloggerek, közösségi médiában vagy Twitteren posztoló személyek, egyéb személy, akinek szakmai feladata a közönség tájékoztatása, hírek, fotók médiában történő megjelentetése, közönség részére történő eljuttatása.

Mi az adatkezelés célja?

Megbízóink részére PR szolgáltatásokat nyújtunk, amely keretében feladatunk a média (megbízóinkra, megbízónk termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó) információkkal való folyamatos ellátása, média-megjelenések generálása, összehangolása és elosztása, médiakapcsolatok koordinálása, rendezvényeken média jelenlétének biztosítása. A média kapcsolattartók adatait ezen üzleti tevékenységünk megvalósítása céljából kezeljük.

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célból?

A fenti célból kezeljük a média kapcsolattartók nevét, telefonszámát, e-mail címét, aktuális médiakapcsolatait (melyik médiával áll kapcsolatban).

A fenti személyes adatok tudomásunkra jutnak egyrészt közvetlenül a média kapcsolattartótól vagy harmadik személytől, nyilvános forrásokból.

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatokat?

A média kapcsolattartók fenti személyes adatait üzleti tevékenységünk ellátása, PR tevékenység végzésére irányuló jogos érdekünk alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint kezeljük.

Mennyi ideig kezeljük e személyes adatokat?

A média kapcsolattartói adatbázisban szereplő személyes adatokat folyamatosan naprakészen tartjuk, figyelemmel kísérjük, hogy az adott média kapcsolattartó a szakmában dolgozik-e még, illetve, hogy váltott-e esetleg másik médiához. Amennyiben az érintett felhagy a média kapcsolattartói tevékenységgel, adatait töröljük adatbázisunkból. A változó adatokat frissítjük.

A média kapcsolattartói adatokat töröljük továbbá akkor is, ha

 • az érintett média kapcsolattartó az adatok törlését kéri;
 • az adatkezelés ellen tiltakozik;
 •  társaságunk a PR tevékenységét megszünteti.

 

 

 1. KÖZÉLETI SZEREPLŐKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS 

Közéleti szereplő alatt mindazokat a személyeket értjük, akik Magyarországon közismertek, általános népszerűségnek örvendnek, rendszeresen megjelennek a hazai médiában.

Mi az adatkezelés célja?

Megbízóink részére végzett PR szolgáltatások keretében feladatunkat képezi, hogy megbízóink részére szervezett PR eseményeken, rendezvényeken közéleti szereplők fellépését, jelenlétét, részvételét biztosítsuk, közéleti szereplők részvételével média-megjelenéseket generáljunk, ezeket összehangoljuk és elosztásukat kialakítsuk, a közéleti szereplők részvételével történő PR megjelenéseket koordináljuk. Ennek megvalósítása érdekében szükséges az érintett közéleti szereplővel kapcsolatba lépnünk valamely elérhetőségén.

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célból?

A fenti célból kezeljük a közéleti szereplők nevét, telefonszámát, e-mail címét.

A fenti személyes adatok tudomásunkra jutnak egyrészt közvetlenül a közéleti szereplőtől vagy harmadik személytől, nyilvános forrásokból.

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatokat?

A közéleti szereplők fenti személyes adatait üzleti tevékenységünk ellátása, PR tevékenység végzésére irányuló jogos érdekünk alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint kezeljük.

Mennyi ideig kezeljük e személyes adatokat?

A közéleti szereplők kapcsolattartói adatbázisában szereplő személyes adatokat folyamatosan naprakészen tartjuk, a változó adatokat frissítjük. Ezen kívül folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy az adott személy ismertsége, tevékenysége, népszerűsége hogyan alakul annak érdekében, hogy megállapítsuk, kapcsolattartási adataiknak további kezelése indokolt-e.

A közéleti szereplők kapcsolattartási adatait töröljük, ha

 • közéleti szereplői minőségük vagy PR szempontból népszerűségük megszűnt;
 • az érintett közéleti szereplő az adatok törlését kéri;
 • az adatkezelés ellen tiltakozik;
 • társaságunk a PR tevékenységét megszünteti.

 

 

 1. SZERZŐDÉSKÖTÉS ÉS TELJESÍTÉSE

Jelen pont az üzleti tevékenységünk keretében megkötött szerződésekre vonatkozik, azaz azon szerződésekre, amelyeket megbízóinkkal vagy alvállalkozóinkkal, együttműködő partnereinkkel, beszállítóinkkal kötünk. A munkaszerződésekre jelen pont nem terjed ki.

A jelen pont hatálya alá tartozó szerződéseket érintően személyes adatkezelésre egyrészt akkor kerülhet sor, amennyiben a szerződő partnerünk magánszemély vagy egyéni vállalkozó, amely szükségképpen együtt jár személyes adatok kezelésével. Ez esetben a szerződést érintő, ahhoz kapcsolódó vagy annak kapcsán partnerünket érintően tudomásunkra jutó valamennyi adat partnerünk személyes adatának minősül. Ha pedig szerződő partnerünk cég (jogi személy), személyes adatkezelésre alapvetően a partner által megjelölt kapcsolattartó személy adatait érintően kerül sor, valamint, ha a szerződés tárgya harmadik természetes személy személyes adatainak kezelése. 

Mi az adatkezelés célja?

Amennyiben szerződő partnerünk (akár megbízói akár beszállítói oldalon) természetes személy vagy egyéni vállalkozó, személyes adatai kezelésének célja a szerződés létrehozatala, nyilvántartása és teljesítése.

Ha a szerződést érintően számlakiállítási kötelezettség áll fenn, természetes személy és egyéni vállalkozó szerződő fél esetén személyes adatnak minősülnek a szerződés alapján kiállított számlához kapcsolódó adatok is, amelyek kezelésének célja a jogszabályban meghatározott számviteli kötelezettségeink teljesítése (számla kiállítás, számla megőrzés).

Természetes személy és egyéni vállalkozó szerződő fél esetén a szerződés teljesítése keretében az adatkezelés céljai kiterjednek továbbá az esetleges szavatossági és jótállási igények, egyéb jogviták rendezésére is.

Amennyiben pedig szerződő partnerünk egy cég (ideértve valamennyi jogi személyt), személyes adatkezelésre a részéről eljáró kapcsolattartó személyes adatai vonatkozásában kerülhet sor, valamint ha a szerződés tárgya egy természetes személy Facebook vagy egyéb közösségi adatlapjának szerkesztése, kezelése, őt érintő egyéb PR tevékenység nyújtása, akkor e személy személyes adatait szintén a szerződés teljesítése érdekében kezeljük. A kapcsolattartó és a szerződés tárgya alapján érintett harmadik személyek személyes adatai kezelésének célja a szerződés zökkenőmentes létrehozatala és teljesítése.

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célból?

Természetes személy és egyéni vállalkozó szerződő fél esetén:

 • igényelt szolgáltatás, vásárolt termék megnevezése és azonosító adatai, mennyisége, ára;
 • megrendelés, szerződéskötés időpontja, státusza;
 • szerződés tárgyának teljesítésével kapcsolatos adatok (teljesítési hely, idő, teljesítésigazolás adatai);
 • számla adatok (szerződő fél neve és címe, számla sorszáma, kelte, a teljesítés időpontja, fizetési határidő, bruttó és nettó összeg, áfa összege, kedvezmények mértéke és jogcíme stb.);
 • fizetési adatok (fizetés napja, összege, módja, átutalás esetén szerződő partner bankszámlaszáma);
 • bejelentett szavatossági és jótállási igények, az igényről felvett jegyzőkönyv tartalma, az igény teljesítésének módja, időpontja.

Természetes személy és céges szerződő felek esetén egyaránt:

 • kapcsolattartó elérhetőségei (vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím);
 • szerződés tárgyának függvényében Facebook vagy egyéb közösségi profil kezelése, egyéb PR tevékenység nyújtása keretében az ahhoz szükséges, harmadik félre vonatkozó személyes adatok.

Milyen jogalapon és mennyi ideig kezeljük e személyes adatokat?

Természetes személlyel és egyéni vállalkozóval történő szerződéskötés esetén a szerződés megkötése és teljesítése érdekében van szükségünk személyes adataikra, így ezen adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele. Ezen adatok kapcsán az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja alapján a szerződés teljesítése. Ezen adatokat alapvetően az általános 5 éves elévülési idő (Ptk. 6:22. §) alatt kezeljük, és annak leteltét követően külön kérés nélkül is töröljük.

Ezen kívül, természetes személy vagy egyéni vállalkozó szerződő fél esetén egyes személyes adatok kezelésére a következő jogszabályokban foglalt kötelezettség alapján kerül sor (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja):

 • számla kiállítási vagy megőrzési kötelezettség esetén a számlázási adatokat (számlázási név és cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) alapján kell kezelnünk és az Sztv. 169. §-a alapján a szerződéshez kapcsolódóan kiállított bizonylatokat az abban foglalt adatokkal együtt 8 évig kötelesek vagyunk megőrizni;
 • amennyiben megbízónk áfa alany, a számlán az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. § d) pontjának c) alpontja alapján kötelesek vagyunk feltüntetni a vásárló, szolgáltatást igénybe vevő adószámát, ha a számlában áthárított áfa összege a 100.000,- Ft-ot eléri, az adószám megőrzési ideje a számla megőrzési idejéhez igazodik.;
 • fogyasztói szerződés esetén a szavatossági és jótállási igények rendezése tekintetében a 19/2014 NGM rendelet alapján kötelesek vagyunk a bejelentett igényről jegyzőkönyvet felvenni, és azt 3 évig megőrizni.

Céggel történő szerződéskötés esetén a kapcsolattartó adatait valamint a szerződés tárgyának függvényében az érintett harmadik személyre vonatkozó személyes adatokat (pl. Facebook vagy egyéb közösségi profil kezelése keretében kezelt személyes adatok) GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a szerződés zökkenőmentes teljesítéséhez fűződő jogos érdekünkből, a szerződés teljesítése és az azzal kapcsolatos igények elévülési ideje (5 év) alatt kezeljük. Kapcsolattartó változása esetén a korábbi kapcsolattartó adatait a változás átvezetésével egyidejűleg töröljük.

 

 

 1. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ADATKEZELÉS

Mi az adatkezelés célja?

Amennyiben Ön valamely kérdésével hozzánk fordul (kapcsolat felvétel), az Ön által küldött üzenetben, e-mailben, postai levélben, telefonon megadott személyes adatait az Önnel való kapcsolattartás, megkeresése megválaszolása érdekében kezeljük.

Jelen pont alá tartozik a tájékoztatás jellegű megkeresés. Amennyiben a levelezés szerződés előkészítéséhez vagy egy már folyamatban lévő vagy teljesített szerződéshez vagy média kapcsolati kapcsolattartáshoz kapcsolódik, akkor arra a kapcsolattartásra az adott típusú adatkezelés részletei vonatkoznak.

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?

E-mail útján érkező megkeresés esetén:
név, e-mail cím, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult)

Telefonon érkező megkeresés esetén az alábbi adatokat kezeljük:
név, telefonszám, beszélgetés dátuma, időpontja, érdeklődő által megadott személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő az ügyfélszolgálathoz fordult)

Postai úton küldött levél esetén:
feladó neve, címe, levél kézbesítésének dátuma, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult).

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatait?

Az érintettek jelen pont szerint kezelt személyes adatait a GDPR 6. cikk. (1) bek. f) pontja alapján az érintett megkeresésének rögzítéséhez és megválaszolásához, abból eredő igények rendezéséhez fűződő jogos érdekünkből kezeljük.

Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

A megkeresésekkel kapcsolatosan kezelt személyes adatokat (ideértve az e-maileket) az adatkezelés céljának megszűnését követően töröljük. Így, amennyiben az e-mailre és az arra adott válaszra várhatóan további ügyintézés, igényérvényesítés érdekében nincs szükség, akkor a törlés haladéktalanul megtörténik, egyéb esetben a megkeresés és a válasz törlésére azt követően kerül sor, hogy azokra e célokból nincs szükség.

 

 

 1. FOGYASZTÓI PANASZOKRÓL FELVETT JEGYZŐKÖNYV KEZELÉSE

 Mi az adatkezelés célja?

A szolgáltatásainkat fogyasztóként igénybe vevő személyek (azaz természetes személyként szerződő partnereink) üzleti tevékenységünket érintő panaszainak rögzítése, kezelése, dokumentálása.

Mely személyes adatait kezeljük a fenti célból?

A panasz egyedi azonosítószáma, a fogyasztó (az Ön) neve, lakcíme, a panaszbejelentés helye, ideje, módja, a fogyasztó (Ön) által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz tárgya és tartalma, a panaszra adott válaszunk, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető valamint az Ön aláírása.

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatait?

A fogyasztói panaszról történő jegyzőkönyv felvételére a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (7) bekezdése kötelez minket. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja)

Mennyi ideig kezeljük e személyes adatait?

A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai vonatkozásában az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése szerint 5 (öt) év.

 

 

III. KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adatait harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítjuk, ha ahhoz Ön hozzájárult vagy jogszabályi kötelezettségünk, illetve jogos érdekünk azt megalapozza.

Sajtórendezvényen történő részvétel érdekében a média kapcsolattartók nevét nem, de a rendezvényen képviseltetett médiumok nevét jogosultak vagyunk a rendezvényre történő belépésük biztosítása érdekében a rendezvény szervezői részére átadni. A rendezvényre meghívott közéleti szereplők nevét szintén a beléptetés biztosítása érdekében a szervezők részére átadjuk.

A személyes adatait a Red Lemon Media Group Kft. munkatársai, valamint a Red Lemon Media Group Kft. adatfeldolgozói és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

 

Az adatfeldolgozó Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység
név: Redotax Bt.
székhely: 2600, Vác, Bácska u. 48.
elérhetőség: redotax@guruz.hu
Tevékenység: Könyvelési szolgáltatás
Megismert adatok: a részére átadott számlákon szereplő lehetséges személyes adatok (név, cím), fizetési adatok.
név: Szamlazz.hu, KBOSS.hu Kft.
székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
elérhetőség: info@szamlazz.hu
Tevékenység: általunk használt online számlázó program üzemeltetése.
Megismert adatok: a számlákon szereplő lehetséges személyes adatok (név, cím)
név: Aloha Agility Kft.
székhely: 1145 Budapest, Emma utca 12.
elérhetőség: alohaagility@gmail.com
Tevékenység: futárszolgáltatás
Megismert adatok: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, csomag mérete, súlya
név: Hajtás Pajtás Kft. 
székhely: 1074 Budapest Vörösmarty u. 20.
elérhetőség: kapcsolat@hajtaspajtas.hu
Tevékenység: futárszolgáltatás
Megismert adatok: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, csomag mérete, súlya
   

 

A Red Lemon Media Group Kft. fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

 

 

IV. ADATBIZTONSÁG

A Red Lemon Media Group Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszi. Ennek keretében elfogadja és kialakítja, rendszeresen felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. A Red Lemon Media Group Kft. felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

A Red Lemon Media Group Kft. a fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítja ki, illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszó védelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, illetve alkalmaz.

A Red Lemon Media Group Kft. mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.

Ugyanakkor a Red Lemon Media Group Kft. tájékoztatja az érintetteket, hogy személyes adataiknak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférések megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. A korszerű adatbiztonsági rendszerek és módszerek alkalmazása ellenére bekövetkező jogosulatlan hozzáférés esetére a Red Lemon Media GroupKft. kizárja a felelősségét.

 

 

 

V. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

 

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk, amelyet az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzünk meg.

 

 

VI. AZ ÖN JOGAI

Hozzáférés joga:Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog:Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés elleni tiltakozás az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

 1. az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
 2. az adatok kezelése jogellenes;
 3. a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Adatkezelés korlátozásához való jog:Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott a mi jogos érdekünkön alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.
Tiltakozáshoz való jog: Azon adatkezelést érintően, amely alapja a mi vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.
Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

Adathordozhatósághoz való jog:Az Önnel kötött szerződéseinkhez kapcsolódó adatkezelést érintően Ön igényelheti, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

 

 

VII. KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az info@redlemon.hu e-mail címre vagy postai levélben a Red Lemon Media Group Kft. 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. szám alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

 

 

VIII. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 

IX. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

 

 1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

 1. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Budapest, 2021. június 25.

 

Red Lemon Media Group Kft.             

adatkezelő

 

 

 

 

Érdekmérlegelési teszt

Média kapcsolati adatbázis  

Adatkezelés tárgya:      Média kapcsolattartók (alkalmazott vagy szabadúszó újságírók, fotósok kiadók, szerkesztőségek, produkciós stábok szakmai alkalmazottai, influencerek, bloggerek, közösségi médiában vagy Twitteren posztoló személyek, egyéb személy, akinek szakmai feladata a közönség tájékoztatása, hírek, fotók médiában történő megjelentetése, közönség részére történő eljuttatása)személyes adatainak kezelése

Személyes adatok:        Média kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe, aktuális médiakapcsolatai (melyik médiával áll kapcsolatban)

Adatkezelés célja:        Hírek, sajtóközlemények, cikkek, fotók eljuttatása az adott médiához, ezek megjelentetése.

Jogos érdek:                Üzleti tevékenységünk megvalósítása, PR szolgáltatásokra vonatkozó megbízások teljesítése.

Jogos érdek jogalap:    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

Érintett jogai, amelyek sérülhetnek:   magánszféra védelme

Érdekmérlegelés:          A Red Lemon Media Group Kft. PR szolgáltatásokat nyújt megbízói részére, amely keretben üzleti tevékenysége ellátásának alapvető feltétele, hogy kapcsolatba tudjon lépni azon médiával, amelyet az adott cikk, hír, fotó érdekelhet, és ezáltal elősegítse a hírek, fotók célközönség részére történő közzétételét. Média kapcsolati adatok hiányában társaságunk üzleti tevékenységét nem tudná ellátni.

Az adatkezelés egyúttal a média kapcsolattartók jogos érdekét is szolgálja, hiszen a média kapcsolattartók szakmája, üzleti érdeke, hogy megbízóinkról, tevékenységükről, termékeikről híreket szerezzenek és azok alapján cikkeket jelentessenek meg. A cikkek alapjául szolgáló információkhoz általunk jutnak. Híreket közvetlenül eljuttatjuk részükre, meghívjuk őket sajtórendezvényekre, stb.

A PR szakmában a média kapcsolattartók és a PR szakemberek közötti kapcsolattartás alapvető és elengedhetetlen fontosságú, mindkét fél kölcsönös érdekét szolgálja.

Garanciák:                   Az adattakarékosság elve alapján kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges személyes adatot kezelünk.

A kapcsolattartási adatokat vagy az érintettől gyűjtjük be, vagy olyan nyilvános forrásból, amelyen az érintett kapcsolattartási adatait kifejezetten szakmai tevékenységét érintő kapcsolatfelvétel céljára tette közzé. Harmadik személytől származó személyes adatok esetén szintén szakmai célú kapcsolattartásra felhasználható személyes adatokat fogadunk el (pl. névjegykártyán szereplő adatok vagy olyan adat, amelyből nyilvánvaló, hogy üzleti célú kapcsolattartásra szolgál).

Nyilvánvalóan magáncélú használatot szolgáló kapcsolattartási adatokat nem kezelünk.

Társaságunk kizárólag az itt meghatározott jogos érdekéből kezeli a személyes adatokat.

Szokásos üzleti időn kívül a közvetlen, telefonon történő kapcsolatfelvételt kerüljük ezáltal is biztosítva a magánszféra védelmét.

Az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá, illetve az adatok bizalmas jellegének megőrzése érdekében a szükséges adatbiztonsági és szervezési intézkedéseket meghozzuk.

Összegzés:                   Az adatkezelő a fentiek alapján úgy ítéli meg, hogy megállapítható a jogos érdeke a média kapcsolattartók adatainak kezelésére, a jogos érdeket nem írják felül az egyén jogai és szabadságjogai.

 

Budapest, 2021. június 25.

Red Lemon Media Group Kft.             

adatkezelő

 

 

 

 

Érdekmérlegelési teszt

Közéleti szereplők kapcsolattartási adatai

 Adatkezelés tárgya:      Közéleti szereplők kapcsolattartást szolgáló személyes adatainak kezelése PR tevékenységünk végzése érdekében

Személyes adatok:        Közéleti szereplők neve, telefonszáma, e-mail címe

Adatkezelés célja:        Közéleti szereplők jelenlétének, fellépésének, részvételének biztosítása megbízóink részére szervezett PR eseményeken, rendezvényeken.

Jogos érdek:                Üzleti tevékenységünk megvalósítása, PR szolgáltatásokra vonatkozó megbízások teljesítése.

Jogos érdek jogalap:    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

Érintett jogai, amelyek sérülhetnek:   magánszféra védelme

Érdekmérlegelés:          A Red Lemon Media Group Kft. PR szolgáltatásokat nyújt megbízói részére, amely keretben üzleti tevékenysége ellátásának alapvető feltétele, hogy kapcsolatba tudjon lépni azon közéleti szereplőkkel, akiknek az adott PR rendezvényen, eseményen történő részvétele, jelenléte PR szempontból szükséges.

Az adatkezelés egyúttal a közéleti szereplők jogos érdekét is szolgálja, hiszen olyan közéleti szereplőkkel vesszük fel a kapcsolatot, akik szokásosan a nyilvánosság előtt megjelennek, rendezvényeken részt vesznek, saját image-ük és népszerűség építése érdekében maguk is szorgalmazzák a meghívásukat.

A PR szakmában a közéleti szereplők és a PR szakemberek közötti e célú kapcsolattartás alapvető és elengedhetetlen fontosságú, mindkét fél kölcsönös érdekét szolgálja.

Garanciák:                   Az adattakarékosság elve alapján kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges személyes adatot kezelünk.

A kapcsolattartási adatokat vagy az érintettől gyűjtjük be, vagy olyan nyilvános forrásból, amelyen az érintett kapcsolattartási adatait kifejezetten kapcsolatfelvétel céljára tette közzé. Harmadik személytől származó személyes adatok esetén szintén PR kapcsolattartásra felhasználható személyes adatokat fogadunk el (pl. névjegykártyán szereplő adatok vagy olyan adat, amelyből nyilvánvaló, hogy PR kapcsolattartásra szolgál).

Nyilvánvalóan kizárólag magáncélú használatot szolgáló kapcsolattartási adatokat nem kezelünk.

Társaságunk kizárólag az itt meghatározott jogos érdekéből kezeli a személyes adatokat, és a közéleti szereplőkkel történő kapcsolatfelvétel során a magánszféra teljes tiszteletben tartásával jár el.

Szokásos üzleti időn kívül a közvetlen, telefonon történő kapcsolatfelvételt kerüljük, ezáltal is biztosítva a magánszféra védelmét.

Az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá, illetve az adatok bizalmas jellegének megőrzése érdekében a szükséges adatbiztonsági és szervezési intézkedéseket meghozzuk.

Összegzés:                   Az adatkezelő a fentiek alapján úgy ítéli meg, hogy megállapítható a jogos érdeke a közéleti szereplők kapcsolattartási adatainak kezelésére, a jogos érdeket nem írják felül az egyén jogai és szabadságjogai.

 

Budapest, 2021. június 25.

Red Lemon Media Group Kft.             

adatkezelő

 

 

 

 

Érdekmérlegelési teszt

szerződéses kapcsolattartói adatok 

Adatkezelés tárgya:      Céges szerződő partnerünk által megadott kapcsolattartói adatok, valamint a szerződés tárgya függvényében kezelt, harmadik személyre vonatkozó személyes adatok kezelése

Személyes adatok:        A szerződés szerinti kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címe; a szerződés tárgya által érintett harmadik személyre vonatkozó, a szerződés tárgya által érintett személyes adatai (pl. Facebook vagy egyéb közösségi profilba feltöltött, ott elérhető személyes adatok).

Adatkezelés célja:        A szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez, jogok érvényesítéséhez szükséges kapcsolattartás, valamint a szerződés teljesítése.

Jogos érdek:                Az adatkezelő által a szerződésben foglaltak hatékony teljesítésének elősegítése.

Jogos érdek jogalap:    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

Érintett jogai, amelyek sérülhetnek:   természetes személy azonosíthatósága egyéb adatok alapján; magánszféra védelme

Érdekmérlegelés:          Kapcsolattartók: A szerződő felek közös érdeke a szerződéses kötelezettségek minél hatékonyabb teljesítése, a teljesítéssel kapcsolatos együttműködés, egyeztetés hatékonysága. A szerződés teljesítése keretében szükséges lehet a felek közötti kapcsolatfelvétel. A kapcsolattartók általában a szerződő felek alkalmazottai, a megadott kapcsolattartási adatok pedig a céges elérhetőségeik, amelyeken munkaköri kötelezettségeik teljesítése körében kötelesek munkaidőben rendelkezésre állni.

Érintett harmadik személyek: A celebritások kapcsán előfordul, hogy nem ők személyesen a megbízóink, hanem egy jogi személy köt a javukra teljesítendő szerződés pl. Facebook profil kezelésére. Ilyen esetben az érintett harmadik fél javára szól a szerződés, de ő nem szerződő fél. Amennyiben a szerződés Facebook vagy egyéb közösségi profil kezelésére, az érintett harmadik személy népszerűségének növelésére irányul, a szerződés teljesítése személyes adatok kezelése nélkül lehetetlen. Mivel a szerződés az érintett személy javára szól, továbbá személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében jellemzően maga adja meg számunkra, a személyes adatainak kezelése jogaival és érdekeivel arányban áll.

Garanciák:                   Az adatkezelő kizárólag a szerződésben foglaltak teljesítése érdekében kezeli az érintett adatait.

A szerződésben foglalt titoktartási rendelkezések is kötik a vállalkozást.

Az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá.

Összegzés:                   Az adatkezelő a fentiek alapján úgy ítéli meg, hogy megállapítható a jogos érdeke a szerződésben szereplő kapcsolattartók adatainak kezelésére, e jogos érdeket pedig nem írják felül az egyén jogai és szabadságjogai.

Budapest, 2021. június 25.

Red Lemon Media Group Kft.             

adatkezelő

 

 

 

 

Érdekmérlegelési teszt

Ügyfélszolgálati adatkezelésekre vonatkozóan  

Adatkezelés tárgya:      Az adatkezelővel történő szerződésen vagy média kapcsolattartáson kívüli egyéb célú kapcsolatfelvétel

Személyes adatok:        E-mail útján érkező megkeresés esetén a velünk kapcsolatba lépő

neve, e-mail címe, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult)

Telefonon érkező megkeresés esetén a velünk kapcsolatba lépő:

neve, telefonszáma, beszélgetés dátuma, időpontja, érdeklődő által megadott személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő az ügyfélszolgálathoz fordult)

Postai úton küldött levél esetén:

feladó neve, címe, levél kézbesítésének dátuma, érdeklődő által megadott további személyes adatok (ideértve különösen az érdeklődő vagy más érintett személy elérhetőségeit és annak az ügynek a körülményeit, amivel az érdeklődő hozzánk fordult).

Adatkezelés célja:        A velünk történő kapcsolatfelvétel, kérdések fogadása, rögzítése, megválaszolása

Jogos érdek:                Megkeresések megválaszolása, igényérvényesítés érdekében kezelése.

Jogos érdek jogalap:    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

Érintett vizsgált jogai:  magánszféra védelme

Érdekmérlegelés:          Az ügyfélszolgálati tevékenység körébe tartozó esetekben az érintett az, aki a kapcsolatfelvételt kezdeményezi, személyes adatait önként rendelkezésre bocsátja. Az érintett érdeke, hogy megkeresésére választ kapjon, amelyhez elengedhetetlenül szükséges a megkeresés fogadása, regisztrálása, a megválaszoláshoz szükséges személyes adatok rögzítése.

Garanciák:                   Az adatkezelő kizárólag a megkeresés teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékben kezeli a személyes adatokat. Az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá, illetve az adatok bizalmas jellegének megőrzése érdekében a szükséges adatbiztonsági és szervezési intézkedéseket meghozzuk.

Összegzés:                   Az adatkezelő a fentiek alapján úgy ítéli meg, hogy megállapítható a jogos érdeke a megkeresésekben foglalt személyes adatok kezelésére, a jogos érdeket nem írják felül az egyén jogai és szabadságjogai.

Budapest, 2021. június 25.

Red Lemon Media Group Kft.             

adatkezelő

 

 

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Köszönjük, hogy az általunk meghirdetett pozíció iránt érdeklődsz. Kérjük, hogy jelentkezés előtt olvasd el ezt a tájékoztatót, amelyből megismerheted, hogy a jelentkezéssel kapcsolatban mely személyes adatait és hogyan kezeljük.

Kérdés esetén bármikor fordulj hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeinken!

1. AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

A munkaerő felvétellel (állásra jelentkezéssel) kapcsolatos személyes adataid kezelője társaságunk, a

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. e-mail postafiók: info@redlemon.hu
telefon: +36 20 204 5000
web: www.redlemon.hu

2. ÁLLÁSHIRDETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEINK 2.1. Meghirdetett állásokhoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelés célja:
Annak érdekében, hogy a megüresedett munkakörök, pozíciók betöltésére a megfelelő munkavállalókat kiválasszuk, munkaerő-felvételt szervezünk, ennek keretében álláshirdetéseket teszünk közzé. A beérkezett pályázatokban (önéletrajz, motivációs levél, személyes meghallgatás, stb.) foglalt személyes adatok kezelésének célja a jelentkezés elbírálásra, a munkakör betöltése.

A jelentkezés menete (adatok forrása):

Az általunk közzétett álláshirdetések alapján a jelentkezők az info@redlemon.hu e-mail címre küldhetik be önéletrajzukat. Az info@redlemon.hu címhez tartozó postafiókhoz társaságunk vezetősége és az office manager férnek hozzá.

Kezelt személyes adatok:

Munkaerő felvétel céljából kezeljük

 •  a pályázók által beküldött önéletrajzot, motivációs levelet, az azokban szereplő valamennyi adatot, információt (ide értve a fényképet, szakmai előéletre, gyakorlatra, képzettségre, végzettségre vonatkozó adatokat, kapcsolattartási adatokat: e-mail cím, telefonszám, postai levelezési cím, valamint érdeklődési kört, hobbi tevékenységeket, stb.),
 •  a kiválasztás során a pályázó által közölt további személyes adatot, fizetési igény, stb.

Kérjük, hogy a beküldött önéletrajzban és kapcsolódó motivációs levélben csak olyan adatokat közölj velünk magadról, amelyek megítélésed szerint a jelentkezésed elbírálásához feltétlen szükségesek.

Tájékoztatunk továbbá, hogy amennyiben személyes meghallgatásra is behívunk, és annak során feljegyzést készítünk, annak tartalma szintén a személyes adatodnak minősül, ezért, ha készítünk feljegyzést, akkor jogod van annak tartalmát megismerni.

Az adatkezelés jogalapja
A jelen pont szerinti adatkezelést a pályázók önkéntes hozzájárulása alapján végezzük. A hozzájárulásod azzal minősül megadottnak, hogy a pályázatodat számunkra elküldöd. Hozzájárulás hiányában sajnos a jelentkezésedet nem áll módunkban fogadni, illetve elbírálni.

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, közismert nevén Általános Adatvédelmi Rendelet (rövidítése: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.

Az adatkezelés időtartama
Az álláshirdetés kapcsán kezelt személyes adataidat a kérésedre bármikor töröljük, kivéve, amennyiben a törlést a jelen tájékoztató 6. pontja alapján nem teljesíthetjük.

Kérjük azonban, hogy vedd figyelembe, hogy ha adataid törlését a kiválasztás lezárását megelőzően kéred, abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban nem tudsz részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni a bírálathoz szükséges pályázati anyagod.

Külön törlési kérelem hiányában is töröljük a személyes adataidat azt követő 6 hónap elteltével,hogy az érintett munkakörre vonatkozó kiválasztás lezárult vagy az álláshirdetést egyéb okból – munkavállaló felvétele nélkül – visszavontuk, lezártuk. Az álláshirdetés lezárását követő 6 hónapig azért őrizzük még meg a pályázati anyagod, hogy ha a jelentkezéssel kapcsolatban kérdésed, kérésed lenne, azokra tudjunk válaszolni, és igényérvényesítés esetén álláspontunk igazolására felhasználhassuk.

Amennyiben egy adott munkakört érintően több munkavállalót is szeretnénk felvenni, álláshirdetésünk mindaddig aktív, amíg a szükséges létszám be nem telik (folyamatos hirdetés).Folyamatos hirdetés esetén nem állapítható meg, hogy az állás mikor tekinthető lezártnak, ezért az előző bekezdés szerinti határidő előtt is töröljük már az adatokat. A törlés ideje a pályázati anyagbeküldését követő 6 hónap letelte.

2.2. Aktív álláshirdetés nélkül beérkezett jelentkezés (berepülő önéletrajzok)

Az adatkezelés célja

Előfordul, hogy nincs meghirdetett szabad pozíciónk, azonban mégis küldenek számunkra önéletrajzokat, jelentkezéseket pl. egy már lejárt hirdetés alapján. Ez esetben annak érdekében kezeljük a számunkra megküldött személyes adatokat, hogy megállapítsuk, a pályázat milyen célból érkezett és van-e annak megfelelő betölthető állás.

Kezelt személyes adatok

A berepülő önéletrajzok elbírálása céljából kezeljük

 • a pályázók által beküldött önéletrajzot, motivációs levelet, az azokban szereplő valamennyi adatot, információt (ide értve a fényképet, szakmai előéletre, gyakorlatra, képzettségre, végzettségre vonatkozó adatokat, kapcsolattartási adatokat úgy mint e-mail cím, telefonszám, postai levelezési cím, valamint érdeklődési kört, hobbi tevékenységeket, stb.),
 • a kiválasztás során a pályázó által közölt további személyes adatot, fizetési igény, stb.

Kérjük, hogy a beküldött önéletrajzban és kapcsolódó motivációs levélben csak olyan adatokat közölj velünk magadról, amelyek megítélésed szerint a jelentkezésed elbírálásához feltétlen szükségesek.

Tájékoztatunk továbbá, hogy amennyiben személyes meghallgatásra is behívunk, és annak során feljegyzést készítünk, annak tartalma szintén a személyes adatodnak minősül, ezért, ha készítünk feljegyzést, akkor jogod van annak tartalmát megismerni.

Az adatkezelés jogalapja
A jelen pont szerinti adatkezelést az állásra jelentkező pályázók önkéntes hozzájárulása alapján végezzük. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) Hozzájárulás hiányában a pályázatot nem tudjuk elbírálni.

Az adatkezelés időtartama
A hozzánk beérkezett önéletrajzokat, motivációs leveleket, egyéb személyes adatokat a pályázó kérésére bármikor töröljük, kivéve, amennyiben a törlést a jelen tájékoztató 6. pontja alapján nem teljesíthetjük.

Törlési kérelem hiányában is töröljük e személyes adatokat azt követő 6 hónap elteltével, hogy megállapításra került, nincs az adott pályázatnak megfelelő betöltetlen pozíció, és erről az érintett tájékoztatása megtörtént.

2.3. Álláslehetőségről történő későbbi értesítés

Az adatkezelés célja

Ha jelentkeztél egy állásra, de nem téged választottunk ki vagy nem volt aktuálisan neked megfelelő nyitott pozíciónk, de szeretnéd, hogy a pályázati anyagodat megőrizzük abból a célból, hogy értesíthessünk, ha a közeljövőben számodra megfelelő nyitott pozíciónk lesz, akkor kérheted,hogy személyes adataidat az álláskeresői adatbázisunkba elmentsük.

Kezelt személyes adatok

E célból ugyanazon személyes adataidat kezeljük, mint amelyeket az előző pontok szerinti adatkezelések során megemlítésre kerültek. (Lásd 2.1. és 2.2. pontok „Kezelt személyes adatok”rovata.)

Az adatkezelés jogalapja
A jelen pont szerinti adatkezelést az önkéntes hozzájárulásod (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján végezzük. A hozzájárulást külön nyilatkozattal (e-mailben vagy papír alapon) adhatod meg.Hozzájárulás hiányában a pályázati anyagot a 2.1 és 2.2. pont szerinti időtartam leteltével töröljük, és új állásajánlattal nem keresünk meg.

Az adatkezelés időtartama

Az álláskeresői adatbázis naprakészen tartása érdekében az ott rögzített adataidat töröljük a rögzítéstől számított legkésőbb 6 hónap elteltével, illetve ezt megelőzően is bármikor töröljük az adataidat, ha azt kéred.

3. KIK ISMERHETIK MEG A FENTI SZEMÉLYES ADATAIDAT?

A álláspályázattal kapcsolatos adataidat elsősorban társaságunk vezetői, az office manager, valamint a jövőbeli munkahelyi feletteseid jogosultak megismerni. Az elektronikusan tárolt adatokhoz informatikai célból hozzáférhetnek a társaságunk informatikusai, rendszergazdája is.

A megadott személyes adataidat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében, illetve igényérvényesítés esetén jogos érdekünkből adjuk ki az annak megfelelő terjedelemben és módon.

Adatfeldolgozóink

A fenti adatkezelésekhez kapcsolódó egyes adatkezelési műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat veszünk, vehetünk igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és a mi utasításaink szerint járnak el.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk a pályázókat.

Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:

Az adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

név: Telenor Zrt.
székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.

e-mail szolgáltató

név: Vodafone Magyarország Zrt.
székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

internet szolgáltató

4. ADATBIZTONSÁG

Annak érdekében, hogy az általunk kezelt adataid biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazzuk.Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

A munkaerő felvétellel összefüggő személyes adatokat egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan kezeljük.

A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumok tárolása során biztosítjuk azok bizalmas jellegét (zárható szekrény) és épségük, olvashatóságuk megőrzését (napfénytől, hőtől, víztől való védelem). A személyes adatot tartalmazó, archivált iratokat rendszerezetten, zárható szekrényben, illetve olyan irodában tároljuk, amely irodához azon munkavállalóknak van kulcsa, akik az ott tárolt iratokat is jogosultak kezelni. Az adatkezelésre jogosult munkavállaló távollétében más személy nem tartózkodhat az érintett helyiségben. A helyiséget elhagyó utolsó, adatkezelésre jogosult munkavállaló gondoskodik róla, hogy a helyiségben távozását követően jogosulatlan személy ne maradjon, és az ajtót bezárja.

Az e-mailben, egyéb elektronikus módon megadott személyes adataidhoz kizárólag a hozzáféréssel rendelkező személyek jogosultak hozzáférni. Biztonsági mentések útján biztosítjuk, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek.

5. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Adatvédelmi incidens bekövetkezését, észlelését minden munkavállalónk köteles felénk haladéktalanul jelezni. Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. feltörik a rendszerünket vagy megsemmisülnek a tárolt önéletrajzok vagy eltűnik egy céges mobiltelefon, laptop rajta a személyes adatokkal.

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az

adatvédelmi hatóságnak, illetve magas kockázat esetén, ha az érintettek közvetlen tájékoztatása nem lehetséges, az incidensről tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

6. MILYEN JOGAID VANNAK?

Hozzájárulás visszavonása A már megadott hozzájárulásodat bármikor, indokolás nélkül visszavonhatod. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adataidat nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga Az 1. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhetsz arról, hogy kezeljük-e a személyes adataidat, és ha igen, további

felvilágosítást kérhetsz az alábbiak tekintetében: az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések.

A tájékoztatással együtt a rendelkezésedre bocsátjuk a személyes adataid általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Veled.

Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog Ha észleled, hogy valamely személyes adatodat hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adataid változtak, kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatok mielőbb közöld velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

Személyes adataid törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Kérheted személyes adataid törlését is. Tájékoztatunk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásod visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár. Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

a)  az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;

b)  az adatok kezelése jogellenes;

c)  a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

Adatkezelés korlátozása

Az adatkezelés folyamata során kérheted az adatkezelés korlátozását, ha(i) a személyes adatok helyesbítésére irányuló kérelmet terjesztettél elő, és az adatok pontosságának elbírálása időbe telik; (ii) az adatkezelés jogellenes, és a törlést ellenzed; (iii) jogi igényed érvényesítéséhez, védelméhez van rá szükséged, és egyébként az adatkezelés célja már megszűnt.

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez hozzájárulsz vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról előzetesen tájékoztatunk.

Adathordozhatósághoz való jog Amennyiben személyes adataidat elektronikus úton kezeljük,igényelheted, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át Neked vagy az általad kijelölt másik személy részére.

6.1. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása

Kérjük, hogy a fenti jogaid érvényesítése esetén megkeresésed lehetőség szerint írásban add le személyesen részünkre az info@redlemon.hu e-mail címre vagy postai levélben a Red Lemon Media Group Kft. 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. szám alatti címre. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adataidat és levelezési címedet is add meg. Amennyiben a személyazonosságoddal kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Tőled további azonosító adatokat kérni.

A kérelmedet 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Neked.

Megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítünk. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel.Kérésedre tájékoztatunk Téged arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

7. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

Amennyiben személyes adataid jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Neked vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Te, illetve a kárt szenvedő személy jogosultak vagytok velünk szemben érvényesíteni.

Amennyiben pedig e körben személyiségi jogaidat sértenénk, jogosult vagy sérelemdíjat érvényesíteni.

Tájékoztatunk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár a Te szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásodból származik.

8. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

8.1. Adatkezelő megkeresése

Amennyiben úgy ítéled meg, hogy személyes adataid kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételed, illetve igényed először velünk, mint adatkezelővel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közöld annak érdekében, hogy az észrevételed minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

8.2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele
Jogellenes adatkezelés esetén jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/
cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

8.3. Bírósághoz fordulás

Tájékoztatunk, hogy igényed bíróság előtt is jogosult vagy érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.

Budapest, 2021. június 25.

Red Lemon Media Group Kft.

adatkezelő

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÉDIA KAPCSOLATI ADATOKAT ÉRINTŐEN

 

hatályos: 2018. május 25. napjától

 

Társaságunk, a Red Lemon Media Group Kft. számára kiemelt jelentőséggel bír a személyes adatok kezelésének jogszerűsége, a személyes adatok védelmének biztosítása. Jelen tájékoztató célja, hogy a velünk kapcsolatban álló vagy kapcsolatba kerülő média kapcsolattartók megismerhessék, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk róluk, azt hogyan kezeljük, illetve, hogy milyen jogok illetik meg őket.

 

Személyes adatokat társaságunk kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben, módon és ideig, a jogszabályi előírásokkal összhangban kezel. Az adatok biztonsága érdekében a szükséges adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedések magas színvonalát biztosítjuk.

 

Az adatkezelés részleteit érintően kérjük, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót.

 

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

 

 

 1. AZ ADATKEZELŐ

 

A jelen tájékoztatóban ismertetett adatkezelést érintően adatkezelő:

 

 

 

Adatkezelő neve: Red Lemon Media Group Kft.

székhelye: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5.

cégjegyzékszáma: 01-09-937773

nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

adószám: 22658814-2-41

(a továbbiakban: „Red Lemon”)

 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

 

postai levelezési cím: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5.

e-mail postafiók: info@redlemon.hu

telefon: +36 20 204 5000

weboldal:www.redlemon.hu

Adatkezelési tájékoztató elektronikus elérhetősége: www.redlemon.hu

 

 

 

 1. MÉDIA KAPCSOLATI ADATOKAT ÉRINTŐ ADATKEZELÉSÜNK

Média kapcsolattartó alatt a következő személyeket értjük: újságírók, fotósok (alkalmazott vagy szabadúszó), kiadók, szerkesztőségek, produkciós stábok szakmai alkalmazottai, influencerek, bloggerek, közösségi médiában vagy Twitteren posztoló személyek, egyéb személy, akinek szakmai feladata a közönség tájékoztatása, hírek, fotók médiában történő megjelentetése, közönség részére történő eljuttatása.

Mi az adatkezelés célja?

Megbízóink részére PR szolgáltatásokat nyújtunk, amely keretében feladatunk a média (megbízóinkra, megbízónk termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó) információkkal való folyamatos ellátása, média-megjelenések generálása, összehangolása és elosztása, médiakapcsolatok koordinálása, rendezvényeken média jelenlétének biztosítása. A média kapcsolattartók adatait ezen üzleti tevékenységünk megvalósítása céljából kezeljük.

 

 

Mely személyes adatokat kezeljük a fenti célból?

A fenti célból kezeljük a média kapcsolattartók nevét, telefonszámát, e-mail címét, aktuális médiakapcsolatait (melyik médiával áll kapcsolatban).

 

A fenti személyes adatok tudomásunkra jutnak egyrészt közvetlenül a média kapcsolattartótól vagy harmadik személytől, nyilvános forrásokból.

Milyen jogalapon kezeljük e személyes adatokat?

A média kapcsolattartók fenti személyes adatait üzleti tevékenységünk ellátása, PR tevékenység végzésére irányuló jogos érdekünk alapján a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint kezeljük.

 

Mennyi ideig kezeljük e személyes adatokat?

A média kapcsolattartói adatbázisban szereplő személyes adatokat folyamatosan naprakészen tartjuk, figyelemmel kísérjük, hogy az adott média kapcsolattartó a szakmában dolgozik-e még, illetve, hogy váltott-e esetleg másik médiához. Amennyiben az érintett felhagy a média kapcsolattartói tevékenységgel, adatait töröljük adatbázisunkból. A változó adatokat frissítjük.

 

A média kapcsolattartói adatokat töröljük továbbá akkor is, ha

–       az érintett média kapcsolattartó az adatok törlését kéri;

 • az adatkezelés ellen tiltakozik;

–       társaságunk a PR tevékenységét megszünteti.

 

 

 • KIK ISMERHETIK MEG A SZEMÉLYES ADATAIT?

 

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük. Személyes adatait harmadik fél részére kizárólag akkor továbbítjuk, ha ahhoz Ön hozzájárult vagy jogszabályi kötelezettségünk, illetve jogos érdekünk azt megalapozza.

 

Sajtórendezvényen történő részvétel érdekében a média kapcsolattartók nevét nem, de a rendezvényen képviseltetett médiumok nevét jogosultak vagyunk a rendezvényre történő belépésük biztosítása érdekében a rendezvény szervezői részére átadni.

 

A személyes adatait a Red Lemon Media Group Kft. munkatársai, valamint a Red Lemon Media Group Kft. adatfeldolgozói és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

 

Igénybe vett adatfeldolgozóink és azok feladatai:

 

Az adatfeldolgozó Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

név: Aloha Agility Kft.

 

székhely: 1145 Budapest, Emma utca 12.

elérhetőség: alohaagility@gmail.com

 

Tevékenység: futárszolgáltatás

 

Megismert adatok: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, csomag mérete, súlya

név: Hajtás Pajtás Kft. 

 

székhely: 1074 Budapest Vörösmarty u. 20.

elérhetőség: kapcsolat@hajtaspajtas.hu

Tevékenység: futárszolgáltatás

 

Megismert adatok: szállítási név, szállítási cím, telefonszám, csomag mérete, súlya

 

A Red Lemon Media Group Kft. fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatja a felhasználókat.

 

A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

 

Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink, valamint követeléskezelő partnereink.

 

 

 1. ADATBIZTONSÁG

 

A Red Lemon Media Group Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy a szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszi. Ennek keretében elfogadja és kialakítja, rendszeresen felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse. A Red Lemon Media Group Kft. felhívja mindazok figyelmét, akiknek a személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján továbbítja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

 

A Red Lemon Media Group Kft. a fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítja ki, illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszó védelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, illetve alkalmaz.

 

A Red Lemon Media Group Kft. mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.

 

 1. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. megsemmisül az adatbázis vagy elveszik az adathordozó, amelyen adatok kerültek tárolásra.

 

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk, amelyet az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzünk meg.

 

 

 1. AZ ÖN JOGAI

 

Hozzáférés joga:Az I. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha igen, további felvilágosítást kérhet az alábbiak tekintetében:

 

az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések

 

A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk az adminisztratív költségeinken alapuló, ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

 

Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog:Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérjük, hogy a helyes vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

 

Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

 

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés elleni tiltakozás az adatok törlését vonja magával, feltéve, hogy nincs fontosabb ok, amely okán a törlés nem teljesíthető.

 

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

 1. az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
 2. az adatok kezelése jogellenes;
 3. a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog:Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, de Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott a mi jogos érdekünkön alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokok elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végezünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

 

Tiltakozáshoz való jog:Azon adatkezelést érintően, amely alapja a mi vagy harmadik személy jogos érdeke, Ön tiltakozhat az általunk folyatott adatkezelés ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés Önre nézve sérelmes.

 

Tiltakozás esetén a személyes adatokat töröljük, kivéve, amennyiben azok megőrzése fontosabb okból szükséges. Ilyen fontosabb ok lehet az, ha Önnel szemben igényt kívánunk érvényesíteni.

 

 

 • KÉRELMEK ELŐTERJESZTÉSE, MEGVÁLASZOLÁSA

 

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban küldje meg részünkre az info@redlemon.hu e-mail címre vagy postai levélben a Red Lemon Media Group Kft. 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. szám alatti címére. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

 

A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

 

A megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítjük. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

 

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

 

 

 • KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

 

Amennyiben személyes adatai jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Önnek vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Ön, illetve a kárt szenvedő személy jogosult velünk szemben érvényesíteni.

 

Amennyiben pedig e körben az Ön személyiségi jogát sértenénk, Ön jogosult sérelemdíjat érvényesíteni.

 

Tájékoztatjuk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár az Ön szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

 

 

 1. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

 

 1. Adatkezelő megkeresése

 

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az I. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

 

 1. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

 

Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

 

A NAIH elérhetőségei:

 

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Bírósághoz fordulás

 

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Budapest, 2021. június 25.

 

Red Lemon Media Group Kft.              

adatkezelő

 

 

Érdekmérlegelési teszt

Média kapcsolati adatbázis

 

Adatkezelés tárgya:      Média kapcsolattartók (alkalmazott vagy szabadúszó újságírók, fotósok kiadók, szerkesztőségek, produkciós stábok szakmai alkalmazottai, influencerek, bloggerek, közösségi médiában vagy Twitteren posztoló személyek, egyéb személy, akinek szakmai feladata a közönség tájékoztatása, hírek, fotók médiában történő megjelentetése, közönség részére történő eljuttatása)személyes adatainak kezelése

Személyes adatok:        Média kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe, aktuális médiakapcsolatai (melyik médiával áll kapcsolatban)

Adatkezelés célja:        Hírek, sajtóközlemények, cikkek, fotók eljuttatása az adott médiához, ezek megjelentetése.

Jogos érdek:                Üzleti tevékenységünk megvalósítása, PR szolgáltatásokra vonatkozó megbízások teljesítése.

Jogos érdek jogalap:    GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

Érintett jogai,

amelyek sérülhetnek:   magánszféra védelme

Érdekmérlegelés:          A Red Lemon Media Group Kft. PR szolgáltatásokat nyújt megbízói részére, amely keretben üzleti tevékenysége ellátásának alapvető feltétele, hogy kapcsolatba tudjon lépni azon médiával, amelyet az adott cikk, hír, fotó érdekelhet, és ezáltal elősegítse a hírek, fotók célközönség részére történő közzétételét. Média kapcsolati adatok hiányában társaságunk üzleti tevékenységét nem tudná ellátni.

 

Az adatkezelés egyúttal a média kapcsolattartók jogos érdekét is szolgálja, hiszen a média kapcsolattartók szakmája, üzleti érdeke, hogy megbízóinkról, tevékenységükről, termékeikről híreket szerezzenek és azok alapján cikkeket jelentessenek meg. A cikkek alapjául szolgáló információkhoz általunk jutnak. Híreket közvetlenül eljuttatjuk részükre, meghívjuk őket sajtórendezvényekre, stb.

 

A PR szakmában a média kapcsolattartók és a PR szakemberek közötti kapcsolattartás alapvető és elengedhetetlen fontosságú, mindkét fél kölcsönös érdekét szolgálja.

 

Garanciák:                   Az adattakarékosság elve alapján kizárólag az adatkezelés céljához elengedhetetlenül szükséges személyes adatot kezelünk.

A kapcsolattartási adatokat vagy az érintettől gyűjtjük be, vagy olyan nyilvános forrásból, amelyen az érintett kapcsolattartási adatait kifejezetten szakmai tevékenységét érintő kapcsolatfelvétel céljára tette közzé. Harmadik személytől származó személyes adatok esetén szintén szakmai célú kapcsolattartásra felhasználható személyes adatokat fogadunk el (pl. névjegykártyán szereplő adatok vagy olyan adat, amelyből nyilvánvaló, hogy üzleti célú kapcsolattartásra szolgál).

Nyilvánvalóan magáncélú használatot szolgáló kapcsolattartási adatokat nem kezelünk.

Társaságunk kizárólag az itt meghatározott jogos érdekéből kezeli a személyes adatokat.

Szokásos üzleti időn kívül a közvetlen, telefonon történő kapcsolatfelvételt kerüljük ezáltal is biztosítva a magánszféra védelmét.

Az adatokhoz kizárólag arra jogosultak férnek hozzá, illetve az adatok bizalmas jellegének megőrzése érdekében a szükséges adatbiztonsági és szervezési intézkedéseket meghozzuk.

Összegzés:                   Az adatkezelő a fentiek alapján úgy ítéli meg, hogy megállapítható a jogos érdeke a média kapcsolattartók adatainak kezelésére, a jogos érdeket nem írják felül az egyén jogai és szabadságjogai.

 

Budapest, 2021. június 25.

Red Lemon Media Group Kft.              

adatkezelő

 

 

 

 

ÁLLÁSHIRDETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

Köszönjük, hogy az általunk meghirdetett pozíció iránt érdeklődsz. Kérjük, hogy jelentkezés előtt olvasd el ezt a tájékoztatót, amelyből megismerheted, hogy a jelentkezéssel kapcsolatban mely személyes adatait és hogyan kezeljük.

 

Kérdés esetén bármikor fordulj hozzánk bizalommal az alábbi elérhetőségeinken!

 

1.       AZ ADATKEZELŐ SZEMÉLYE

 

A munkaerő felvétellel (állásra jelentkezéssel) kapcsolatos személyes adataid kezelője társaságunk, a Red Lemon Media Group Kft. (székhely: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5., cégjegyzékszám: 01-09-937773, nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: 22658814-2-41, a továbbiakban: „Red Lemon”, „mi”vagy „társaságunk”).

 

Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:

postai levelezési cím: 1137 Budapest, Vígszínház utca 5.

e-mail postafiók: info@redlemon.hu

telefon: +36 20 204 5000

web: www.redlemon.hu

 

2.       ÁLLÁSHIRDETÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEINK

 

2.1.  Meghirdetett állásokhoz kapcsolódó adatkezelés

 

Adatkezelés célja:

Annak érdekében, hogy a megüresedett munkakörök, pozíciók betöltésére a megfelelő munkavállalókat kiválasszuk, munkaerő-felvételt szervezünk, ennek keretében álláshirdetéseket teszünk közzé. A beérkezett pályázatokban (önéletrajz, motivációs levél, személyes meghallgatás, stb.) foglalt személyes adatok kezelésének célja a jelentkezés elbírálásra, a munkakör betöltése.

 

A jelentkezés menete (adatok forrása):

Az általunk közzétett álláshirdetések alapján a jelentkezők az info@redlemon.hu e-mail címre küldhetik be önéletrajzukat. Az info@redlemon.hu címhez tartozó postafiókhoz társaságunk vezetősége és az office manager férnek hozzá.

 

Kezelt személyes adatok:

Munkaerő felvétel céljából kezeljük

 • a pályázók által beküldött önéletrajzot, motivációs levelet, az azokban szereplő valamennyi adatot, információt (ide értve a fényképet, szakmai előéletre, gyakorlatra, képzettségre, végzettségre vonatkozó adatokat, kapcsolattartási adatokat: e-mail cím, telefonszám, postai levelezési cím, valamint érdeklődési kört, hobbi tevékenységeket, stb.),
 • a kiválasztás során a pályázó által közölt további személyes adatot, fizetési igény, stb.

 

Kérjük, hogy a beküldött önéletrajzban és kapcsolódó motivációs levélben csak olyan adatokat közölj velünk magadról, amelyek megítélésed szerint a jelentkezésed elbírálásához feltétlen szükségesek.

 

Tájékoztatunk továbbá, hogy amennyiben személyes meghallgatásra is behívunk, és annak során feljegyzést készítünk, annak tartalma szintén a személyes adatodnak minősül, ezért, ha készítünk feljegyzést, akkor jogod van annak tartalmát megismerni.

 

Az adatkezelés jogalapja

A jelen pont szerinti adatkezelést a pályázók önkéntes hozzájárulása alapján végezzük. A hozzájárulásod azzal minősül megadottnak, hogy a pályázatodat számunkra elküldöd. Hozzájárulás hiányában sajnos a jelentkezésedet nem áll módunkban fogadni, illetve elbírálni.

 

A hozzájárulás alapján történő adatkezelés az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, közismert nevén Általános Adatvédelmi Rendelet (rövidítése: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul.

 

Az adatkezelés időtartama

Az álláshirdetés kapcsán kezelt személyes adataidat a kérésedre bármikor töröljük, kivéve, amennyiben a törlést a jelen tájékoztató 6. pontja alapján nem teljesíthetjük.

 

Kérjük azonban, hogy vedd figyelembe, hogy ha adataid törlését a kiválasztás lezárását megelőzően kéred, abban az esetben a kiválasztásban a továbbiakban nem tudsz részt venni, hiszen nem fog rendelkezésünkre állni a bírálathoz szükséges pályázati anyagod.

 

Külön törlési kérelem hiányában is töröljük a személyes adataidat azt követő 6 hónap elteltével, hogy az érintett munkakörre vonatkozó kiválasztás lezárult vagy az álláshirdetést egyéb okból – munkavállaló felvétele nélkül – visszavontuk, lezártuk. Az álláshirdetés lezárását követő 6 hónapig azért őrizzük még meg a pályázati anyagod, hogy ha a jelentkezéssel kapcsolatban kérdésed, kérésed lenne, azokra tudjunk válaszolni, és igényérvényesítés esetén álláspontunk igazolására felhasználhassuk.

 

Amennyiben egy adott munkakört érintően több munkavállalót is szeretnénk felvenni, álláshirdetésünk mindaddig aktív, amíg a szükséges létszám be nem telik (folyamatos hirdetés). Folyamatos hirdetés esetén nem állapítható meg, hogy az állás mikor tekinthető lezártnak, ezért az előző bekezdés szerinti határidő előtt is töröljük már az adatokat. A törlés ideje a pályázati anyag beküldését követő 6 hónap letelte.

 

2.2.  Aktív álláshirdetés nélkül beérkezett jelentkezés (berepülő önéletrajzok)

 

Az adatkezelés célja

Előfordul, hogy nincs meghirdetett szabad pozíciónk, azonban mégis küldenek számunkra önéletrajzokat, jelentkezéseket pl. egy már lejárt hirdetés alapján. Ez esetben annak érdekében kezeljük a számunkra megküldött személyes adatokat, hogy megállapítsuk, a pályázat milyen célból érkezett és van-e annak megfelelő betölthető állás.

 

Kezelt személyes adatok

A berepülő önéletrajzok elbírálása céljából kezeljük

 • a pályázók által beküldött önéletrajzot, motivációs levelet, az azokban szereplő valamennyi adatot, információt (ide értve a fényképet, szakmai előéletre, gyakorlatra, képzettségre, végzettségre vonatkozó adatokat, kapcsolattartási adatokat úgy mint e-mail cím, telefonszám, postai levelezési cím, valamint érdeklődési kört, hobbi tevékenységeket, stb.),
 • a kiválasztás során a pályázó által közölt további személyes adatot, fizetési igény, stb.

 

Kérjük, hogy a beküldött önéletrajzban és kapcsolódó motivációs levélben csak olyan adatokat közölj velünk magadról, amelyek megítélésed szerint a jelentkezésed elbírálásához feltétlen szükségesek.

 

Tájékoztatunk továbbá, hogy amennyiben személyes meghallgatásra is behívunk, és annak során feljegyzést készítünk, annak tartalma szintén a személyes adatodnak minősül, ezért, ha készítünk feljegyzést, akkor jogod van annak tartalmát megismerni.

 

Az adatkezelés jogalapja

A jelen pont szerinti adatkezelést az állásra jelentkező pályázók önkéntes hozzájárulása alapján végezzük. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) Hozzájárulás hiányában a pályázatot nem tudjuk elbírálni.

 

Az adatkezelés időtartama

A hozzánk beérkezett önéletrajzokat, motivációs leveleket, egyéb személyes adatokat a pályázó kérésére bármikor töröljük, kivéve, amennyiben a törlést a jelen tájékoztató 6. pontja alapján nem teljesíthetjük.

 

Törlési kérelem hiányában is töröljük e személyes adatokat azt követő 6 hónap elteltével, hogy megállapításra került, nincs az adott pályázatnak megfelelő betöltetlen pozíció, és erről az érintett tájékoztatása megtörtént.

 

 

2.3.  Álláslehetőségről történő későbbi értesítés

 

Az adatkezelés célja

Ha jelentkeztél egy állásra, de nem téged választottunk ki vagy nem volt aktuálisan neked megfelelő nyitott pozíciónk, de szeretnéd, hogy a pályázati anyagodat megőrizzük abból a célból, hogy értesíthessünk, ha a közeljövőben számodra megfelelő nyitott pozíciónk lesz, akkor kérheted, hogy személyes adataidat az álláskeresői adatbázisunkba elmentsük.

 

Kezelt személyes adatok

E célból ugyanazon személyes adataidat kezeljük, mint amelyeket az előző pontok szerinti adatkezelések során megemlítésre kerültek. (Lásd 2.1. és 2.2. pontok „Kezelt személyes adatok” rovata.)

 

Az adatkezelés jogalapja

A jelen pont szerinti adatkezelést az önkéntes hozzájárulásod (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja) alapján végezzük. A hozzájárulást külön nyilatkozattal (e-mailben vagy papír alapon) adhatod meg. Hozzájárulás hiányában a pályázati anyagot a 2.1 és 2.2. pont szerinti időtartam leteltével töröljük, és új állásajánlattal nem keresünk meg.

 

Az adatkezelés időtartama

Az álláskeresői adatbázis naprakészen tartása érdekében az ott rögzített adataidat töröljük a rögzítéstől számított legkésőbb 6 hónap elteltével, illetve ezt megelőzően is bármikor töröljük az adataidat, ha azt kéred.

 

 

3.       KIK ISMERHETIK MEG A FENTI SZEMÉLYES ADATAIDAT?

 

A álláspályázattal kapcsolatos adataidat elsősorban társaságunk vezetői, az office manager, valamint a jövőbeli munkahelyi feletteseid jogosultak megismerni. Az elektronikusan tárolt adatokhoz informatikai célból hozzáférhetnek a társaságunk informatikusai, rendszergazdája is.

 

A megadott személyes adataidat bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében, illetve igényérvényesítés esetén jogos érdekünkből adjuk ki az annak megfelelő terjedelemben és módon.

 

Adatfeldolgozóink

 

A fenti adatkezelésekhez kapcsolódó egyes adatkezelési műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat veszünk, vehetünk igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és a mi utasításaink szerint járnak el.

 

Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk a pályázókat.

 

Az általunk igénybe vett adatfeldolgozók és azok feladatai:

 

Az adatfeldolgozó Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység

név: Telenor Zrt.

 

székhely: 2045 Törökbálint, Pannon út 1.

e-mail szolgáltató

név: Vodafone Magyarország Zrt. 

 

székhely: 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.

internet szolgáltató

 

 

4.       ADATBIZTONSÁG

 

Annak érdekében, hogy az általunk kezelt adataid biztonságát, bizalmas jellegét megőrizzük, és megakadályozzuk az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, különösen az alábbi informatikai és egyéb adatbiztonsági, szervezési intézkedéseket alkalmazzuk. Ezen kívül mindenkor figyelemmel kísérjük a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat, és az adatkezeléseink által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazzuk.

 

A munkaerő felvétellel összefüggő személyes adatokat egyrészt papír alapon, másrészt elektronikusan kezeljük.

 

A papír alapon őrzött, személyes adatot tartalmazó dokumentumok tárolása során biztosítjuk azok bizalmas jellegét (zárható szekrény) és épségük, olvashatóságuk megőrzését (napfénytől, hőtől, víztől való védelem). A személyes adatot tartalmazó, archivált iratokat rendszerezetten, zárható szekrényben, illetve olyan irodában tároljuk, amely irodához azon munkavállalóknak van kulcsa, akik az ott tárolt iratokat is jogosultak kezelni. Az adatkezelésre jogosult munkavállaló távollétében más személy nem tartózkodhat az érintett helyiségben. A helyiséget elhagyó utolsó, adatkezelésre jogosult munkavállaló gondoskodik róla, hogy a helyiségben távozását követően jogosulatlan személy ne maradjon, és az ajtót bezárja.

 

Az e-mailben, egyéb elektronikus módon megadott személyes adataidhoz kizárólag a hozzáféréssel rendelkező személyek jogosultak hozzáférni. Biztonsági mentések útján biztosítjuk, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat, valamint esetleges megsemmisülés, megváltoztatás esetén az eredeti adatok visszaállíthatók legyenek.

 

 

5.       ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Adatvédelmi incidens bekövetkezését, észlelését minden munkavállalónk köteles felénk haladéktalanul jelezni. Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. feltörik a rendszerünket vagy megsemmisülnek a tárolt önéletrajzok vagy eltűnik egy céges mobiltelefon, laptop rajta a személyes adatokkal.

 

Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve magas kockázat esetén, ha az érintettek közvetlen tájékoztatása nem lehetséges, az incidensről tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk.

 

 

6.       MILYEN JOGAID VANNAK?

 

Hozzájárulás visszavonása A már megadott hozzájárulásodat bármikor, indokolás nélkül visszavonhatod. A hozzájárulás visszavonását követően az érintett személyes adataidat nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

 

Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga Az 1. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhetsz arról, hogy kezeljük-e a személyes adataidat, és ha igen, további felvilágosítást kérhetsz az alábbiak tekintetében: az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések.

 

A tájékoztatással együtt a rendelkezésedre bocsátjuk a személyes adataid általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Veled.

 

Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog Ha észleled, hogy valamely személyes adatodat hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adataid változtak, kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatok mielőbb közöld velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

 

Személyes adataid törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)Kérheted személyes adataid törlését is. Tájékoztatunk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

 

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásod visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár.

 

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

 1. az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
 2. az adatok kezelése jogellenes;
 3. a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

 

Adatkezelés korlátozása Az adatkezelés folyamata során kérheted az adatkezelés korlátozását, ha (i) a személyes adatok helyesbítésére irányuló kérelmet terjesztettél elő, és az adatok pontosságának elbírálása időbe telik; (ii) az adatkezelés jogellenes, és a törlést ellenzed; (iii) jogi igényed érvényesítéséhez, védelméhez van rá szükséged, és egyébként az adatkezelés célja már megszűnt.

 

Korlátozás esetén az adatot csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez hozzájárulsz vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség.

 

Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról előzetesen tájékoztatunk.

 

Adathordozhatósághoz való jog Amennyiben személyes adataidat elektronikus úton kezeljük, igényelheted, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adataidat közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át Neked vagy az általad kijelölt másik személy részére.

 

6.1.  Kérelmek előterjesztése, megválaszolása

 

Kérjük, hogy a fenti jogaid érvényesítése esetén megkeresésed lehetőség szerint írásban add le személyesen részünkre az info@redlemon.hu e-mail címre vagy postai levélben a Red Lemon Media Group Kft. 1137 Budapest, Vígszínház utca 5. szám alatti címre. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adataidat és levelezési címedet is add meg. Amennyiben a személyazonosságoddal kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Tőled további azonosító adatokat kérni.

 

A kérelmedet 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Neked.

 

Megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítünk. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

 

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Kérésedre tájékoztatunk Téged arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

 

 

7.       KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ

 

Amennyiben személyes adataid jogszerűtlen kezelésével vagy az adatok nem biztonságos kezelésével Neked vagy másnak kárt okoznánk, akkor azt Te, illetve a kárt szenvedő személy jogosultak vagytok velünk szemben érvényesíteni.

 

Amennyiben pedig e körben személyiségi jogaidat sértenénk, jogosult vagy sérelemdíjat érvényesíteni.

 

Tájékoztatunk, hogy kártérítés, sérelemdíj fizetési kötelezettség nem terhel bennünket, amennyiben a kárt bizonyíthatóan az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan külső ok idézte elő, illetve, amennyiben a kár a Te szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásodból származik.

 

 

8.       IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

 

8.1.  Adatkezelő megkeresése

 

Amennyiben úgy ítéled meg, hogy személyes adataid kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételed, illetve igényed először velünk, mint adatkezelővel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közöld annak érdekében, hogy az észrevételed minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

 

8.2.  Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

 

Jogellenes adatkezelés esetén jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

 

A NAIH elérhetőségei:

 

honlap:http://www.naih.hu/

cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

 

8.3.  Bírósághoz fordulás

 

Tájékoztatunk, hogy igényed bíróság előtt is jogosult vagy érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár a lakóhelyed vagy tartózkodási helyed szerinti törvényszék előtt is megindíthatod.

 

 

Budapest, 2021. június 25.

 

Red Lemon Media Group Kft.              

adatkezelő